مستندات رابط برنامه نویسی چرتکه

یک سند را می‌توانید در دو وضعیت پیش‌نویس (یا ذخیره موقت) و تائید شده ثبت و ذخیره نمایید. سند پیش‌نویس یا ذخیره موقت در حساب‌ها و دفاتر درج نمی‌شود و می‌تواند تراز نباشد. از این حالت برای مواقعی که تمام اطلاعات سند در دسترس نیست یا هنوز مشخص و قطعی نشده استفاده می‌شود. همواره می‌توانید سند پیش‌نویس خود را پس از تکمیل، تائید و به سند قطعی تبدیل کنید. تمام اسناد ذخیره‌ شده از منو حسابداری لیست اسناد در دسترس هستند.

URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/save

ورودی

یک سند را می‌توانید در دو وضعیت پیش‌نویس (یا ذخیره موقت) و تائید شده ثبت و ذخیره نمایید. سند پیش‌نویس یا ذخیره موقت در حساب‌ها و دفاتر درج نمی‌شود و می‌تواند تراز نباشد. از این حالت برای

پارامتر توضیح
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API

مثال :

				
					{
  "nbf": 1589363023,
  "exp": 1589364823,
  "iss": "https://identity.xero.com",
  "aud": "https://identity.xero.com/resources",
  "client_id": "91E5715B1199038080D6D0296EBC1648",
  "sub": "a3a4dbafh3495a808ed7a7b964388f53",
  "auth_time": 1589361892,
  "xero_userid": "1945393b-6eb7-4143-b083-7ab26cd7690b",
  "global_session_id": "ac2202575e824af3a181c50fcaa65c3c",
  "jti": "4e7747cec4ce54d6512b4b0775166c5f",
  "authentication_event_id": "d0ddcf81-f942-4f4d-b3c7-f98045204db4",
  "scope": [
   "email",
   "profile",
   "openid",
   "accounting.transactions",
   "accounting.settings",
   "offline_access"
  ]
 }
				
			

خروجی

پارامتر توضیح
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API
accsses_token The token to use in future requests against the API

مثال :

				
					{
  "nbf": 1589363023,
  "exp": 1589364823,
  "iss": "https://identity.xero.com",
  "aud": "https://identity.xero.com/resources",
  "client_id": "91E5715B1199038080D6D0296EBC1648",
  "sub": "a3a4dbafh3495a808ed7a7b964388f53",
  "auth_time": 1589361892,
  "xero_userid": "1945393b-6eb7-4143-b083-7ab26cd7690b",
  "global_session_id": "ac2202575e824af3a181c50fcaa65c3c",
  "jti": "4e7747cec4ce54d6512b4b0775166c5f",
  "authentication_event_id": "d0ddcf81-f942-4f4d-b3c7-f98045204db4",
  "scope": [
   "email",
   "profile",
   "openid",
   "accounting.transactions",
   "accounting.settings",
   "offline_access"
  ]
 }