دریافت لیست

متد endpoint
Get transactions/

Response

				
					"transactions": [
  {
   "id": 1,
   "accountingCode": "0010",
   "priceUnit": null,
   "date": "1401/07/01",
   "description": null,
   "type": "receive",
   "currency_exchange": 1,
   "createdAt": "2022-10-17 08:36:40",
   "updatedAt": "2022-10-17 08:37:23",
   "deletedAt": null,
   "CurrencyId": 1,
   "ProjectId": null,
   "FactorId": null,
   "Project": null,
   "Currency": {
    "id": 1,
    "en_title": "ریال",
    "fa_title": "ریال",
    "createdAt": "2022-07-16 06:45:18",
    "updatedAt": "2022-07-16 06:45:18",
    "deletedAt": null
   },
   "totalAmount": 50000000000
  }
  ...
]
				
			دریافت از طریق Id

متد endpoint
Get transactions/{id}

Request

عنوان پارامتر نوع پارامتر نوع داده توضیحات
id اجباری Integer Id تراکنش

Response

				
					{
 "transaction": {
  "id": 1,
  "accountingCode": "0010",
  "priceUnit": null,
  "date": "1401/07/01",
  "description": "سند دریافت فاکتور شماره #820",
  "type": "receive",
  "currency_exchange": 1,
  "createdAt": "2022-10-04 09:33:21",
  "updatedAt": "2022-10-04 09:33:21",
  "deletedAt": null,
  "CurrencyId": 1,
  "ProjectId": null,
  "FactorId": 820,
  "Currency": {
   "id": 1,
   "en_title": "ریال",
   "fa_title": "ریال",
   "createdAt": "2022-07-16 06:45:18",
   "updatedAt": "2022-07-16 06:45:18",
   "deletedAt": null,
   "label": "ریال",
   "value": 1
  },
  "Factor": {
   "id": 820,
   "title": "فاکتور فروش محمود پارسا",
   "accountingCode": "820",
   "date": "2022-09-23",
   "dueDate": "2022-10-01",
   "priceUnit": null,
   "transferPrice": null,
   "status": "پرداخت شده",
   "reference": null,
   "description": null,
   "type": "sale",
   "currency_exchange": 1,
   "createdAt": "2022-10-04 09:32:59",
   "updatedAt": "2022-10-04 09:42:32",
   "deletedAt": null,
   "PersonId": 1,
   "CurrencyId": 1,
   "ProjectId": null,
   "SellerId": null
  },
  "Project": null
 },
 "transactionItems": [
  {
   "id": 26,
   "amount": 50000000,
   "wage": null,
   "reference": null,
   "description": null,
   "optionableId": 149,
   "optionableType": "financial",
   "createdAt": "2022-10-04 09:33:21",
   "updatedAt": "2022-10-04 09:33:21",
   "deletedAt": null,
   "TransactionId": 1,
   "AccountTypeId": null,
   "Account_Type": null,
   "optionType": {
    "id": 149,
    "accountingCode": "0029",
    "name": "رفاه کارگران",
    "branch": null,
    "accountNumber": null,
    "priceUnit": null,
    "description": null,
    "balance": 1733900035,
    "default": false,
    "active": true,
    "type": "bank",
    "createdAt": "2022-08-03 11:36:37",
    "updatedAt": "2022-10-04 09:33:21",
    "deletedAt": null,
    "CurrencyId": 1,
   }
  }
 ]
}
				
			ذخیره

متد endpoint
Post transactions/

Request

عنوان پارامتر نوع پارامتر نوع داده توضیحات
accountingCode اختیاری String کد شخص در صورتی که کد شخص را وارد نکنید، شخص جدید ذخیره می شود. در صورتی که کد وارد شود و موجود باشد، اطلاعات ویرایش می شود.در صورتی که کد وارد شود و موجود نباشد، شخص با آن کد ذخیره خواهد شد. کد باید به صورت رشته ای از اعداد شد
nickName اجباری String نام مستعار
isLegal اختیاری String
firstName اختیاری String نام
lastName اختیاری String نام خانوادگی
active اختیاری Boolean وضعیت فعال یا غیر فعال کاربر
personType اجباری Enum(customer,personnel,seller,provider) نوع شخص که فقط یکی از موارد (customer,personnel,seller,provider) می تواند باشد
personTypeId اختیاری Integer دسته بندی شخص
financialCredit اختیاری Integer اعتبار مالی
tax اختیاری Integer مالیات
description اختیاری String توضیحات
country اختیاری String کشور
state اختیاری String استان
city اختیاری String شهر
postalCode اختیاری String
address اختیاری String
phone اختیاری String
mobile اختیاری String
email اختیاری String
website اختیاری String
bankName اختیاری String
bankAccountNumber اختیاری String
bankCardNumber اختیاری String
bankShaba اختیاری String
jobPosition اختیاری String
salary اختیاری String
contractStart اختیاری String
contractEnd اختیاری String
contractDescription اختیاری String
commissionInput اختیاری String

مثال

				
					{
  "main": {
   "accountingCode": "010",
   "nickName": "ذکتر پارسا",
   "firstName": "محمود",
   "lastName": "پارسا",
   "title": "دکتر پارسا",
   "company": null,
   "description": "مشتری اینترنت پرسرعت",
   "active": true,
   "personType": "customer",
   "personTypeId": 1
  },
  "others": [
   {"financialCredit": "500000"},
   {"economicCode": "12345"},
   {"registerationNumber": "12345678"},
   {"postalCode": "1234567890"},
   {"country": "ایران"},
   {"state": "تهران"},
   {"city": "تهران"},
   {"address": "تهران_میدان ولیعصر"},
   {"phone": "02112345678"},
   {"mobile": "09123456789"},
   {"email": "personEmail@gmail.com"},
   {"website": "person.web"},
   {"bankName": "ملی"},
   {"bankAccountNumber": "0012345678"},
   {"bankCardNumber": "1234123412341234"},
   {"bankShaba": "12341234123412341234"}
  ]
 }
				
			

Response

				
					"transaction": {
   "id": 1,
   "accountingCode": "0010",
   "priceUnit": null,
   "date": "1401/07/01",
   "description": null,
   "type": "receive",
   "currency_exchange": 1,
   "createdAt": "2022-10-17 08:36:40",
   "updatedAt": "2022-10-17 08:37:23",
   "deletedAt": null,
   "CurrencyId": 1,
   "ProjectId": null,
   "FactorId": null,
   "Project": null,
   "Currency": {
    "id": 1,
    "en_title": "ریال",
    "fa_title": "ریال",
    "createdAt": "2022-07-16 06:45:18",
    "updatedAt": "2022-07-16 06:45:18",
    "deletedAt": null
   },
   "totalAmount": 50000000000
  }
				
			ویرایش

متد endpoint
Put transactions/{id}

Request

عنوان پارامتر نوع پارامتر نوع داده توضیحات
id اجباری Integer Id تراکنش

Response

				
					"transaction": {
   "id": 1,
   "accountingCode": "0010",
   "priceUnit": null,
   "date": "1401/07/01",
   "description": null,
   "type": "receive",
   "currency_exchange": 1,
   "createdAt": "2022-10-17 08:36:40",
   "updatedAt": "2022-10-17 08:37:23",
   "deletedAt": null,
   "CurrencyId": 1,
   "ProjectId": null,
   "FactorId": null,
   "Project": null,
   "Currency": {
    "id": 1,
    "en_title": "ریال",
    "fa_title": "ریال",
    "createdAt": "2022-07-16 06:45:18",
    "updatedAt": "2022-07-16 06:45:18",
    "deletedAt": null
   },
   "totalAmount": 50000000000
  }
				
			حذف

متد endpoint
Delete transactions/{id}

Request

عنوان پارامتر نوع پارامتر نوع داده توضیحات
id اجباری Integer Id تراکنش

Response

				
					{
  "message": "تراکنش انتخاب شده با موفقیت حذف شد"
}