نحوه نوشتن گزارش فصلی استاندارد چگونه است؟

نحوه نوشتن گزارش فصلی استاندارد چگونه است؟

فهرست مطالب

گزارش فصلی چیست ؟

تهیه و تنظیم صورت معامالت فصلی در موضوع مالیاتها و اجرای جزییات و قوانین مربوط به ان یکی از دغدغه های ذهنی مودیان بوده و برای برا ی تهیه و ارسال آن بای ستی رعایت فرمتهای خاص ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد. صورت معامالت فصلی در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور یک سند بسیار مهم و مبنای تصمیم گیر ی های کالن اقتصادی بوده و مقدمات برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می ارود. به بیان ساده تر صورت معامالت فصل ی در واقع جز ییات خرید و فروش و معامالت تجار و صاحبان کسب و کار بوده که باید در مهلتهای تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگی رد و این الزام طبق ماده ۹۵ قانون مالیاتها ی مستقیم باید انجام شود .

نکات کلیدی در گزارشات و معاملات فصلی

تمامی بنگاههای اقتصادی، طبق ماده 169 قانون مالیاتی میبایست گزارش خرید و فروش فصلی را در بازه زمانی مقرر از طری ق سامانه معامالت فصلی الکترونیکی ارسال کنند تعیین میزان مالیات شرکت ها و اینکه مالیات به چه چیزهایی تعلق میگیرد فقط در تشخیص و تصمیم سازمان امور مالیاتی است. از این رو سازمان امور مالیاتی بر کلیه در آمدها و رویدادهای مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی می تواند مالیات تعیین کند این سازمان می تواند برا ی کلیه دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر هزینه ها و درآمدها و نیز صورت حسابها مالیات تع یین نماید. این مالیات بر اساس گزارش خر ید و فروش فصلی یا همان معامالت فصلی خرید و فروش در طول مدتی مشخص تعیی ن می شود. سازمان امور مالیاتی با استناد به گزارش و معامالت فصلی است که متوجه، فرار مالیاتی و کتمان مالیات میشود.

همه سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام می دهند و از نرم افزار حسابداری آنلاین استفاده میکنند، باید صورت معامالت فصلی خرید و فروش را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. انجام ا ین کار می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی و سی دی صورت گیرد. آنچه که مهم است ارسال به موقع این مدارک بوده که می تواند از جرایم متعا قب ارسال با تاخیر جلوگیری کند.

نکات کلیدی در گزارشات و معامالت فصلی

نکات کلیدی در گزارشات و معاملات فصلی

معامالت کوچک یعنی معاملاتی که مبلغ آنها تا ده درصد حد نصاب تعیین شده است، نیازی به ارسال ماهانه نداشته و مودیان می توانند لیست و فهرست این معامالت را به صورت کلی و هر سه ماه یکبار ارسال کنند؛ ی عنی همه خرید و فرشها ی کوچک با هم بعد از سه ماه ارسال شوند مسئله ای که در ارسال صورت معامالت فصلی خرید و فروش، مودیان باید مد نظر داشته باشند، دریافت کارت اقتصادی است و ارسال مدارک به سازمان امور مالیاتی با ید به همراه کد اقتصادی ذکر شده در این کارت باشد تا مورد پذیرش قرار بگ یرد. بدون دریافت کارت اقتصادی هیچ مدرکی از مود ی در سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی شود حقوق و دستمزد پرسنل چون به طور مستقیم و در قانون جداگانه ای مشمول مالیات گردیده و مالیات آن اخذ میشود در لیست فهرست معامالت فصلی قرار نمیگیرد.

گزارش خرید و فروش فصلی با عنوانه ی دیگری مانند معامالت فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ،صورت معامالت فصلی، گزارشات فصلی و … ذکر میشود با موظف کردن افراد حقیقی و حقوقی از جانب سازمان امور مالیاتی برای ارائه و تنظیم گزارش خر د و فروش فصل ی، تمام مودیان وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام میدهند.

ارسال گزارشات فصلی

ارسال فهرست معامالت از طریق سامانه الکترونیکی اطلاعات معاملات فصلی انجام میشود که به صورت آنلاین و غیر آنلاین انجام میگردد.

نکته ای که باید در تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مورد توجه قرار گیرد ا ین است که مبالغ خرید و فروش معامالت فصلی دقیقا باید مطابق با دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی عملکرد باشد. ماده(۹ )آیین نامه اجرا یی تبصره (۳ )ماده (۱۶۹ )قانون مالیاتها ی مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معامالت را به شرح زی ر معرفی نموده است :

الف)کلیه اشخاص حقوقی

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده )۲ )آیین نامه اجرایی ماده (۹۵ )قانون محسوب می شوند.

ج ) صاحبان مشاغل مشمول اجرا ی قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارسال فهرست معامالت در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزی ر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود .

نکاتی که باید در معامالت فصلی رعایت شوند چیست؟

سامانه ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش، به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معامالت در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد شده است . با این روش

مودیان مالیاتی میتوانند از طری ق سامانه ارسال معامالت فصلی نسبت به ثبت و ارسال اطالعات خرید و فروش و همچنین پرداخت ب ابت قراردادها اقدام نمایند.

میتوان نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات (TTMS ) از طری ق نرم افزار ارسال صورت معامالت فصلی مودیانی که از ارائه شناسه ملی )برای اشخاص حقوقی( و کد ملی )برای اشخاص حقیقی( به فروشنده در زمان خرید کالاها و خدمات امتناع ورز یده اند، نیز اقدام نمود.استفاده از نرم افزار حسابداری تاثیر زیادی بر نحوه محاسبه گزارشات فصلی دارد،این امر بر قیمت نرم افزار حسابداری آنلاین تاثیر زیادی دارد.

مهلت ارسال گزارشات فصلی

دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و م یبایست تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال معامالت فصلی اقدام نمود (طبق ماده 10 آیین نامه) در موارد ی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و

موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فرم »فهرست امتناع« به اداره امور مالیاتی اعالم نما یند مشمول جریمه از این بابت نخواهند بود برا ی ارسال این مدارک شرکتها و

سازمانهای تجاری و کلیه اشخاص حقیقی می توانند به پورتابل سازمان امور مالیات ی مراجعه کرده و بعد از طی مراحل ذکر شده و ارسال مدارک تعیین شده نسبت به ثبت اطالعات اقدام نمایند .

تمامی گزارشات فصلی خری د و فروش، مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال میشوند؛ باید با یکدیگر یکسان بوده و عدم تطابقی نداشته باشند. به عبارتی تمام مبلغهای ذکر شده در مورد معامالت خرید و فروش، در گزارشات ارسال شده به سازمان باید یکسان بوده و تفاوتی نداشته باشند .

همانطور که در لیست بهترین نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی ذکر شده است ،تمامی بنگاه های اقتصادی، طبق ماده 169 قانون مالیاتی میبایست گزارش خرید و فروش فصلی را در بازه زمانی مقرر از طریق سامانه معامالت فصلی الکترونیکی ارسال کنند تعیی ن میزان مالیات

شرکت ها و ا ینکه مالیات به چه چیزهایی تعلق میگیرد فقط در تشخیص و تصمیم سازمان امور مالیاتی است. از این رو سازمان امور مالیاتی بر کلیه در آمدها و رویدادهای مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی می تواند مالیات تعیین کند ا ین سازمان می تواند برا ی کلیه دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر هزینهها و درآمدها و نی ز صورت حسابها مالیات تع یین نماید. این مالیات بر اساس گزارش خر ید و فروش فصلی یا همان معامالت فصلی خرید و فروش در طول مدتی مشخص تعیی ن می شود. سازمان امور مالیاتی با استناد به گزارش و معامالت فصلی است که متوجه، فرار مالیاتی و کتمان مالیات میشود.

همه سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام می دهند و از نرم افزار حسابداری شرکتی استفاده میکنند، باید صورت معامالت فصلی خرید و فروش را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. انجام ا ین کار می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی و سی دی صورت گیرد. آنچه که مهم است ارسال به موقع این مدارک بوده که می تواند از جرایم متعا قب ارسال با تاخیر جلوگیری کند.

معاملات کوچک یعنی معامالتی که مبلغ آنها تا ده درصد حد نصاب تعیین شده است، نیاز ی به ارسال ماهانه نداشته و مودیان می توانند لیست و فهرست این معامالت را به صورت کلی و هر سه ماه یکبار ارسال کنند؛ ی عنی همه خرید و فرشها ی کوچک با هم بعد از سه ماه ارسال شوند مسئله ا ی که در ارسال صورت معامالت فصلی خرید و فروش، مودیان باید مد نظر داشته باشند، دریافت کارت اقتصادی است و ارسال مدارک به سازمان امور مالیاتی با ید به همراه کد اقتصادی ذکر شده در این کارت باشد تا مورد پذیرش قرار بگ یرد. بدون دریافت کارت اقتصادی هیچ مدرکی از مود ی در سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی شود حقوق و دستمزد پرسنل چون به طور مستقیم و در قانون جداگانه ای مشمول مالیات گردیده و مالیات آن اخذ میشود در لیست فهرست معامالت فصلی قرار نمیگیرد. گزارش خرید و فروش فصلی با عنوانها ی دیگر ی مانند معامالت فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ،صورت معامالت فصلی، گزارشات فصلی و … ذکر میشود با موظف کردن افراد حقیقی و حقوقی از جانب سازمان امور مالیاتی برای ارائه و تنظیم گزارش خر ید و فروش فصل ی، تمام مودیان وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام میدهند.

ارسال گزارشات فصلی

ارسال فهرست معامالت از طری ق سامانه الکترونیکی اطالعات معامالت فصلی انجام میشود که به صورت آنالین و غیر آنالین انجام میگردد. نکتهای که باید در تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مورد توجه قرار گیرد این است که مبالغ خر ید و فروش معامالت فصلی دقیقا باید مطابق با دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی عملکرد باشد.

ماده (۹ )آیین نامه اجرا یی تبصره (۳ )ماده ( ۱۶۹ )قانون مالیاتها ی مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست

معامالت را به شرح زی ر معرفی نموده است :

الف) کلیه اشخاص حقوقی

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده )۲ )آیین نامه اجراییماده (۹۵ )قانون محسوب م ی شوند.

ج ) صاحبان مشاغل مشمول اجرا ی قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارسال فهرست معامالت درموعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزی ر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود .

‫5/5 (1 امتیاز )

درخواست خود را ارسال کنید

پیشنهاد می‌کنیم این مقالات را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *