تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و اهداف آن

فهرست مطالب

یکی از اصلی ترین بخش های تحلیل بنیادی تو ارزیابی شرکت ها ، تجزیه و تحلیل صورت های مالی هست .  وضعیت ﺳﻮدآوری، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت تولید و فروش، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ به‌طور کامل در تجزیه و تحلیل شرکت ها بررسی می شود .

ﺳﻬﺎﻣﺪاران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت  ، می‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل هایی که بر روی صورت های مالی انجام می شود ، وضعیت شرکت را به‌طور دقیق بررسی کنند . زمانی که ریسک مالی شرکت بالا باشد ، سهامداران به فروش سهام خود دست زده یا ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺳﻌﯽ می‌کنند اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ با توجه به وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎری ﺧﻮد، نرخ بهره ﺑﯿﺸﺘﺮی را از شرکت ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ . دقت کنید که صورتهاي مالي يك شركت شامل مواردی از قبیل  : تراز نامه ، صورت حساب و سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت گردش جريان وجوه نقد بوده كه به آنها صورتهاي مالي اساسي هم گفته می شود .

تجزیه و تحلیل صورت های مالی به دو صورت انجام میگیرد :

-تجزیه و تحلیل افقی

-تجزیه و تحلیل عمودی

لازم به ذکر است که نحوه تجزیه تحلیل صورت های مالی تاثیر مستقیم بر قیمت نرم افزار حسابداری آنلاین ، دارد.

تجزیه و تحلیل افقی

در این تجزیه و تحلیل ، اطلاعات صورت های مالی برای چند دوره مالی بر اساس اطلاعات سال پایه گفته می شود و با اطلاعات دوره های قبل مقایسه شده و میزان پیشرفت در هر دوره سنجیده می شود .

تجزیه و تحلیل افقی خود به تنهایی به دو دسته تقسیم میشود :

 1.صورت های مالی مقایسه ای                              2. بررسی روند

صورت های مالی مقایسه ای به چه معناست ؟!

در این روش ، صورت های مالی در دو دروه تحلیل و بررسی شده و تحلیل‌کنندگان بنیادی ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﻗﺎم صورت های ﻣﺎﻟﯽ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ دوره ﺑﻪ دوره دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌کنند و به این صورت اﻃﻼﻋﺎت کامل ‌تری از صورت های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج می‌شود .

بررسی روند به چه معناست؟!

با مبنا قرار دادن یک سال به عنوان سال پایه، اﻗﻼم ﻣﻬﻢ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ می‌شود . نکته ای که وجود دارد این است که  واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ارﻗﺎم مقایسه‌ای ﺑﺮای دوره های ﻣﺘﻮاﻟﯽ پنج تا ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ را ارائه میدهند تا مقایسه های ﺑﯿﺸﺘﺮی انجام شود .

تجزیه و تحلیل عمودی

در این روش تجزیه و تحلیل ، همه اطلاعاتی که در یک صورت مالی وجود دارد ، به  نسبت به ارقام همان صورت های مالی بررسی می شود و به دو دسته : تجزیه تحلیل عمودی در صورت های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ نسبت های ﻣﺎﻟﯽ دسته بندی می‌شود .

تجزیه تحلیل عمودی در صورت های مالی استاندارد

در این روش تجزیه و تحلیل ، ﺗﻤﺎم اقلام موجود در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ به‌عنوان درﺻﺪی از یک‌قلم ﺷﺎﺧﺺ از ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن می‌شوند .

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت هایی که از نرم افزار حسابداری آنلاین استفاده میکنند ، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ست که روابط بین اقلام موجود در صورت های مالی را بیان میکند . نسبت‌های مالی در چهار دسته : نسبت های نقدینگی، نسبت‌های اهرمی (بدهی)، نسبت‌های فعالیت (کارایی) و نسبت‌های سودآوری قرار می‌گیرند.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در زمینه های زیرانجام می شود :

1.بررسی نسبت نقدینگی و توان مالی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت .

2.بررسی استفاده درست و بهینه از دارایی های ثابت شرکت و منابع سرمایه ای .

3.ارزیابی پروژه ها و طرح هایی که درحال اجرا می باشد .

4.بررسی وضعیت ساختار سرمایه .

و…

صورت مالی چیست و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی چگونه انجام می شود ؟!

بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی به حل مشکلات مالی که رهبران هر شرکت با آن ها مواجه می شوند ، کمک بزرگی می کنند . نکته کلیدی که وجود دارد این است که صورت‌های مالی ، نبض سلامت مالی هر شرکت بوده و با یادگرفتن روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی  که با بررسی گزارش های ثبت شده در نرم افزار حسابداری شرکتی به دست می آید، مدیران می‌توانند بفهمند که آیا شرکت از پس پرداخت هزینه‌ها، بدهی و یا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه کسب‌وکار برمی آید یا خیر .

اجزای صورت‌های مالی عبارت‌اند از :

– صورت سود و زیان :  عملکرد یک شرکت را در یک مقطع زمانی مشخص به ما ارائه می دهد .

– ترازنامه :  نشان دهنده وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرمایه شرکت در یک دوره زمانی معین است .

– صورت جریان وجوه نقد : نشان دهنده تغییرات وجه نقد در یک مقطع زمانی مشخص است .

– صورت سود و زیان جامع : منعکس‌کننده و نشان دهنده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا       دوره مالی و به صورت کلی ، ویترین آن شرکت است.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی در چند مرحله قابل انجام است :

1 .ابتدا ویژگی های اقتصادی صنعت خود را شاسایی کنید :

زنچیره ارزش صنعت ، شامل زنجیره ای از فعالیت ها مانند ساخت ، تولید و توزیع محصولات و خدمات شرکت می شود .

2 .استراتژی شرکت را تعیین کنید :

فراموش نشود که باید به ماهیت محصول و خدماتی که شرکت می تواند ارائه دهد توجه شود مانند : سطح حاشیه سود ، ایجاد وفاداری نسبت به برند ، کنترل هزینه ها و منحصر به فرد بودن محصولات .

3 . کیفیت صورت‌های مالی شرکت را ارزیابی کنید :

صورت های مالی باید در چارچوب استانداردهای حسابداری مربوطه بررسی بشود . در بررسی حساب‌های ترازنامه، مسائلی مانند: تشخیص، ارزیابی و طبقه‌بندی برای ارزیابی صحیح مهم و دارای اهمیت می باشند . سوال اصلی و مهمی که وجود دارد این است که آیا ترازنامه یک تصویر کلی از وضعیت اقتصادی رکتنشان خواهد داد یا نه . هنگام ارزیابی صورت‌حساب درآمد ، نکته اصلی این است که کیفیت درآمد را به‌عنوان تصویری کامل از عملکرد اقتصادی شرکت ارزیابی شود .

4 .آماده کردن صورت های مالی پیش بینی شده :

این روش در اغلب موارد ، شکل صورت‌های مالی مبتنی بر روش‌هایی مانند رویکرد درصد فروش به خود می‌گیرد .

برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی ،  4 روش وجود دارد که در ادامه نظر شما را به مطالعه آنها جلب می کنیم .

همانطور که در لیست بهترین نرم افزارهای حسابداری ابری ذکر شده،تجزیه تحلیل صورت های مالی به صورت کلی به روش های زیر دسته بندی میشوند.

روش تجزیه و تحلیل داخلی : که شامل مقایسه اقلام درج شده در یک صورتحساب با یکدیگر است .

-روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای : که شامل مقایسه اقلام درج شده در صورتحساب های چند دوره با یکدیگر است .

-روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش : که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه می باشد . 

-روش تجزیه و تحلیل خطر : که شامل سنجش خطراتی ست که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد .

‫5/5 (1 امتیاز )

درخواست خود را ارسال کنید

پیشنهاد می‌کنیم این مقالات را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *