پلن های چرتکه

مقایسه جزییات و قیمت ها

پلن برنزی

nogh

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن برنزی

nogh

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن برنزی

nogh

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن برنزی

nogh

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

nogh
boro
llltal
شرح پلن برنزیپلن نقره ایپلن طلایی
ساخت و ایجاد کسب و کار جدید
انتقال اشتراک بین کسب و کارها
دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل
داشبورد حرفه ای
جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده
تعریف نامحدود کاربر
دعوت کاربر به کسب و کار
تعیین سطوح دسترسی در جزئی ترین حالت ممکن
انتقال اشتراک بین کسب و کارها

خرید اشتراک

6 ماهه

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

خرید اشتراک

سالیانه

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

پلن های چرتکه

مقایسه جزییات و قیمت ها

پلن برنزی

nogh

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن برنزی

nogh

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن برنزی

nogh

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

مناسب برای افراد و شرکت‌هایی که قصد ارسال تبلیغات انبوه دارند. این پلن علاوه بر دارا بودن همه امکانات پلن رایگان ، دارای تعرفه اقتصادی

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن طلایی

llltal

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن نقره ای

boro

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

پلن برنزی

nogh

خرید اشتراک

ماهیانه:

120,000 تومان

شرح
nogh
ساخت و ایجاد کسب و کار جدید
انتقال اشتراک بین کسب و کارها
تهیه و بازگردانی نسخه پشتیبان
دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل
داشبورد حرفه ای
جستوجوی متنی در کل اسناد ثبت شده
تعریف نامحدود کاربر
دعوت کاربر به کسب و کار
تعیین سطوح جستوجو در جزئی ترین حالات